עזרה ראשונה במפעל – דרישות החוק


פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970 קובעת בסעיף 36 – השגחה רפואית, את המקרים בהם "השר רשאי לחייב בתקנות קיום סידורים סבירים" כדי לקיים השגחה רפואית על עובדים במפעל.
מעבר לאמור לעיל מחייבות "תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח -1988" קיומם במפעל של בעלי התפקידים בתחום, ומפרטת את תפקידיהם ואחריותם- (בהתאם לסעיף 148 לפב"ט)

  • "מגיש מאומן" – אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה.
  • "ממונה על הציוד" – אחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה כמפורט בתקנה.

הדרכות עזרה ראשונה לצוות חירום במפעל הדרכות עזרה ראשונה והחייאה ע"י בטיחות פלוס בע"מ :

  • הדרכת עזרה ראשונה לעובדי המשרד.
  • הדרכת עזרה ראשונה לנהגים בחברה, לנהגי אוטובוס, משאיות , מובילים חומרים מסוכנים
  • הדרכת עזרה ראשונה למצילים
  • הדרכת עזרה ראשונה לחובשים ולמגישי עזרה ראשונה
  • הדרכת עזרה ראשונה לממוני בטיחות
  • הדרכת עזרה ראשונה לאנשי בטחון , שומרים , עובדי שטח , עובדים במפעלים בעלי סיכון גבוה.
עזרה ראשונה

עזרה ראשונה