תוכנית לניהול בטיחות :

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג, 2013

1.  בתאריך 15/10/2012 אישרה הכנסת את תקנות (תכנית ניהול הבטיחות) 2012.
ב- 18/2/2013 פורסמו התקנות ברשומות.

2. התקנות אמורות להיכנס לתוקפן 18 חודשים מיום פרסומן, דהיינו ב- 18.8.2014 וזאת כדי לאפשר למפעלים להתארגן ולהטמיע בהדרגה את התקנות במקומות העבודה.

3. התקנות חלות על כל מקום עבודה המעסיק 50 עובדים  ומעלה.

מטרת התקנות  

מטרת תקנות אלה לקבוע קיומה של תכנית לניהול בטיחות שיטתית ופרואקטיבית במקום העבודה, לצמצום הסיכונים ולמילוי אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית.

עיקרי התקנות

התקנות קובעות תכנית ניהול לבטיחות בפורמט אחיד ומובנה, הכולל את המרכיבים העיקריים הבאים:-

א. מינוי אחראי בדרג ניהולי על נושא הבטיחות ובריאות בעבודה ואישור תכנית ניהול הבטיחות בחתימתו.
ב. קביעת לוח זמנים ליישומה של תכנית ניהול הבטיחות וביצוע בקרה על יישומיה.
ג. הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
ד. ניתוח תהליך, ניהול שינויים, ניהול הסיכונים, ניתוח משימות ותהליכים וכן פעולות איתור מפגעים, ניטורים סביבתיים, סקרי סיכונים.
ה. הפחתת הסיכונים בתהליכים.
ו. תכנית הדרכה, תכנית בדיקות רפואיות, תכנית בדיקות בטיחות לציוד וחומרים.

יודגש כי התקנות מטילות אחריות על מחזיק מקום העבודה. אחריות וחובה זו של מחזיק מקום העבודה כוללת בין היתר:
א. הצהרה על מדיניות הבטיחות.
ב. אישור התכנית בחתימתו.
ג. מינוי אחראים.
ד. קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית.
ה. ביצוע בקרה על יישומה.
ו. החלטה בדבר הקצאת משאבים לצורך יישומה של התכנית.
 

מכין התוכנית

נקבע כי תוכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.

 

אנו ב-בטיחות פלוס בע"מ מתמחים בהכנת תוכניות לניהול הבטיחות זה שנים רבות ונשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

maurice21